powered by www.confbay.com

Call for Papers

The Secretariat of INSLA2018 invites papers that address issues of Syariah and laws relating to the following but not limited to:

a)    Syariah:

•    Isu-isu Syariah semasa/ Contemporary Syariah Issues
•    Usul Fiqh
•    Fiqh Ibadat 
•    Fiqh Munakahat
•    Fiqh Jinayat
•    Fiqh Muamalat
•    Sistem Kewangan dan Perbankan Islam/ Islamic Banking and Finance System
•    Sistem Pasaran Modal Islam
•    Maqasid Syariah
•    Qawaid Fiqhiyyah
•    Fiqh Muqaran
•    Siyasah Syar’iyyah
•    Fatwa


b)    Laws:

•    Harmonisasi Syariah dan undang-undang / Harmonisation of Syariah and Law
•    Undang-undang Syariah undang-undang Perbandingan / Syariah and Comparative Law
•    Undang-undang, Moraliti dan Etika / Law, Moral and Ethic
•    Konflik Bidangkuasa / Conflict of Jurisdiction
•    Penyelesaian Pertikaian / Dispute Settlement
•    Hak Asasi Manusia / Human Rights
•    Keadilan dan Pentadbiran Keadilan / Justice and Administration of Justice
•    Teori Undang-undang dan Amalan / Theory and Practise of Law
•    Undang-undang dan Masyarakat / Law and Society
•    Isu-isu undang-undang Semasa / Contemporary Law Issues


c)    Bidang-bidang lain yang berkaitan